aesthetic merit of monument nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aesthetic merit of monument nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aesthetic merit of monument giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aesthetic merit of monument.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aesthetic merit of monument

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tính nghệ thuật của đài kỷ niệm