aesthetically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aesthetically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aesthetically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aesthetically.

Từ điển Anh Việt

 • aesthetically

  /i:s'θetikəli/

  * phó từ

  có thẩm mỹ

  về mặt thẩm mỹ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aesthetically

  in a tasteful way

  this building is aesthetically very pleasing

  Synonyms: esthetically