aerodynamic twist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerodynamic twist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerodynamic twist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerodynamic twist.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerodynamic twist

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    sự xoắn khí động