aerodynamic force nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aerodynamic force nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aerodynamic force giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aerodynamic force.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • aerodynamic force

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    sức lực động lực học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aerodynamic force

    forces acting on airfoils in motion relative to the air (or other gaseous fluids)