aegean civilization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aegean civilization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aegean civilization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aegean civilization.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aegean civilization

    the prehistoric civilization on the islands in the Aegean sea and the surrounding countries

    by 800 BC the entire Aegean had adopted this style of pottery

    Synonyms: Aegean civilisation, Aegean culture

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).