aegean civilisation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aegean civilisation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aegean civilisation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aegean civilisation.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aegean civilisation

    Similar:

    aegean civilization: the prehistoric civilization on the islands in the Aegean sea and the surrounding countries

    by 800 BC the entire Aegean had adopted this style of pottery

    Synonyms: Aegean culture

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).