advantageous situation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advantageous situation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advantageous situation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advantageous situation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • advantageous situation

    * kỹ thuật

    lợi thế