advantageousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

advantageousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm advantageousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của advantageousness.

Từ điển Anh Việt

  • advantageousness

    /,ædvən'teidʤəsnis/

    * danh từ

    tính có lợi, tính thuận lợi

Từ điển Anh Anh - Wordnet