adenosine deaminase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adenosine deaminase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adenosine deaminase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adenosine deaminase.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adenosine deaminase

    an enzyme found in mammals that can catalyze the deamination of adenosine into inosine and ammonia

    ADA deficiency can lead to one form of severe combined immunodeficiency disease

    the gene encoding ADA was one of the earlier human genes to be isolated and cloned for study

    Synonyms: ADA

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).