adenosine triphosphate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adenosine triphosphate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adenosine triphosphate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adenosine triphosphate.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • adenosine triphosphate

    a nucleotide derived from adenosine that occurs in muscle tissue; the major source of energy for cellular reactions

    Synonyms: ATP

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).