actinomycet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actinomycet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actinomycet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actinomycet.

Từ điển Anh Việt

  • actinomycet

    * danh từ

    số nhiều actinomyces

    khuẩn tia, actinomixet