actinomycetal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actinomycetal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actinomycetal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actinomycetal.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • actinomycetal

    of or belonging to the actinomycetes

    Synonyms: actinomycetous

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).