actinomycete nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

actinomycete nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm actinomycete giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của actinomycete.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • actinomycete

    any bacteria (some of which are pathogenic for humans and animals) belonging to the order Actinomycetales

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).