achilles tendon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

achilles tendon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm achilles tendon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của achilles tendon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • achilles tendon

    a large tendon that runs from the heel to the calf

    Synonyms: tendon of Achilles

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).