achilles heel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

achilles heel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm achilles heel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của achilles heel.

Từ điển Anh Việt

  • achilles heel

    * danh từ

    điểm yếu