tendon of achilles nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tendon of achilles nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tendon of achilles giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tendon of achilles.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • tendon of achilles

    Similar:

    achilles tendon: a large tendon that runs from the heel to the calf

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).