achievable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

achievable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm achievable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của achievable.

Từ điển Anh Việt

 • achievable

  /ə'tʃi:vəbl/

  * tính từ

  có thể đạt được, có thể thực hiện được

  an achievable task: nhiệm vụ có thể thực hiện được

  achievable results: kết quả có thể đạt được

Từ điển Anh Anh - Wordnet