acetic fermentation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetic fermentation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetic fermentation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetic fermentation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acetic fermentation

    * kỹ thuật

    thực phẩm:

    sự lên men giấm