acetate tape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetate tape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetate tape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetate tape.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acetate tape

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    băng acetate