acetate film nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetate film nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetate film giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetate film.

Từ điển Anh Việt

  • acetate film

    (Tech) phim axêtat