acetate staple nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acetate staple nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acetate staple giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acetate staple.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • acetate staple

    * kinh tế

    sợi axetat