accumulative escaping power nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accumulative escaping power nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accumulative escaping power giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accumulative escaping power.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accumulative escaping power

    * kỹ thuật

    lưu lượng phần dư cộng dồn