accession tax nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accession tax nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accession tax giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accession tax.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accession tax

    * kinh tế

    thu quà tặng biếu

    thuế thu nhập tài sản