accessions tax nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accessions tax nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accessions tax giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accessions tax.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accessions tax

    * kinh tế

    thuế tài sản có thêm