abysmal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abysmal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abysmal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abysmal.

Từ điển Anh Việt

 • abysmal

  /ə'bizməl/

  * tính từ

  không đáy, thăm thẳm, sâu không dò được

  abysmal ignorance: sự dốt nát cùng cực

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • abysmal

  very great; limitless

  abysmal misery

  abysmal stupidity

  resembling an abyss in depth; so deep as to be unmeasurable

  the abyssal depths of the ocean

  Synonyms: abyssal, unfathomable