abysmally nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abysmally nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abysmally giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abysmally.

Từ điển Anh Việt

  • abysmally

    * phó từ

    thậm tệ, cùng cực, vô cùng

Từ điển Anh Anh - Wordnet