awfully nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

awfully nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm awfully giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của awfully.

Từ điển Anh Việt

  • awfully

    * phó từ

    tàn khốc, khủng khiếp

    vô cùng, hết sức

Từ điển Anh Anh - Wordnet