terribly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

terribly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm terribly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của terribly.

Từ điển Anh Việt

  • terribly

    * phó từ

    rất tệ; không chịu nổi; quá chừng

    rất; thực sự

Từ điển Anh Anh - Wordnet