absciss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

absciss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm absciss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của absciss.

Từ điển Anh Việt

  • absciss

    /æb'sis/

    * danh từ abscisses

    (toán học) độ hoành