abies nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

abies nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm abies giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của abies.

Từ điển Anh Việt

  • abies

    * danh từ

    (thực vật) cây linh sam

Từ điển Anh Anh - Wordnet