tua bin hơi trong Tiếng Anh là gì?

tua bin hơi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tua bin hơi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tua bin hơi

    steam turbine