trấn thống trong Tiếng Anh là gì?

trấn thống trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trấn thống sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trấn thống

    anodyne