trại tị nạn trong Tiếng Anh là gì?

trại tị nạn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trại tị nạn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • trại tị nạn

    refugee camp