trại nhỏ trong Tiếng Anh là gì?

trại nhỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trại nhỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trại nhỏ

    * dtừ

    croft