trút nạn trong Tiếng Anh là gì?

trút nạn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ trút nạn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • trút nạn

    to pass ill fortune on to another