toán trưởng trong Tiếng Anh là gì?

toán trưởng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toán trưởng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toán trưởng

    group leader; team leader

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • toán trưởng

    group leader, team leader