toà sơ thẩm trong Tiếng Anh là gì?

toà sơ thẩm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ toà sơ thẩm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • toà sơ thẩm

    lower court; court of inferior jurisdiction; court of first instance