to lù lù trong Tiếng Anh là gì?

to lù lù trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ to lù lù sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • to lù lù

    * ttừ

    very large, huge