tiệm sơn trong Tiếng Anh là gì?

tiệm sơn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tiệm sơn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tiệm sơn

    paint store