thợ sắp chữ trong Tiếng Anh là gì?

thợ sắp chữ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thợ sắp chữ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thợ sắp chữ

    typesetter; compositor

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • thợ sắp chữ

    typesetter