thượng phẩm trong Tiếng Anh là gì?

thượng phẩm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thượng phẩm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • thượng phẩm

  * dtừ

  first quality; of high grade; of high quality

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • thượng phẩm

  * noun

  high grade

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • Thượng Phẩm

  religious affairs director (Cao Dai)

 • thượng phẩm

  high grade