thư hoả tốc trong Tiếng Anh là gì?

thư hoả tốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ thư hoả tốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • thư hoả tốc

    * dtừ

    urgent letter