tựa granit trong Tiếng Anh là gì?

tựa granit trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tựa granit sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tựa granit

    * ttừ

    granitoid