tờ yết thị trong Tiếng Anh là gì?

tờ yết thị trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tờ yết thị sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tờ yết thị

    * dtừ

    advertisement