tố vệ sinh trong Tiếng Anh là gì?

tố vệ sinh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tố vệ sinh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tố vệ sinh

    septic tank