tỉa cành trong Tiếng Anh là gì?

tỉa cành trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tỉa cành sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tỉa cành

    * đtừ

    to prune

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tỉa cành

    to prune