tắc kè hoa trong Tiếng Anh là gì?

tắc kè hoa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tắc kè hoa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tắc kè hoa

    * dtừ

    chameleon