tắc âm điếc trong Tiếng Anh là gì?

tắc âm điếc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tắc âm điếc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tắc âm điếc

    voiceless stop