tóm lược trong Tiếng Anh là gì?

tóm lược trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tóm lược sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tóm lược

    to recapitulate; to sum up; to summary

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • tóm lược

    to conclude, summarize, sum up; summary