tìm việc trong Tiếng Anh là gì?

tìm việc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ tìm việc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • tìm việc

    to look for work; to seek a job; to find employment

    người tìm việc job-seeker